Matthew 24:47 in Tamil

Home » Tamil Bible » Matthew » Matthew 24 » Matthew 24:47 in Tamil

மத்தேயு 24:47
தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின்மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பானென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.


மத்தேயு 24:47 in English


Tags தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின்மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பானென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்
Matthew 24:47 in Tamil Concordance

Read Full Chapter : Matthew 24