தமிழ்

Matthew 24:1 in Tamil

மத்தேயு 24:1
இயேசு தேவாலயத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போகையில், அவருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்குக் காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.


மத்தேயு 24:1 in English

Yesu Thaevaalayaththai Vittup Purappattuppokaiyil, Avarutaiya Seesharkal Thaevaalayaththin Kattadangalai Avarukkuk Kaannpikka Avaridaththil Vanthaarkal.


Read Full Chapter : Matthew 24