தமிழ்

Matthew 24:11 in Tamil

மத்தேயு 24:11
அநேகங் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள்.


மத்தேயு 24:11 in English

anaekang Kallaththeerkkatharisikalum Elumpi, Anaekarai Vanjippaarkal.


Read Full Chapter : Matthew 24