தமிழ்

Romans 1:1 in Tamil

ரோமர் 1:1
இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும், அப்போஸ்தலனாகும்படி அழைக்கப்பட்டவனும், தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்காகப் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனுமாகிய பவுல்,


ரோமர் 1:1 in English

Yesu Kiristhuvin Ooliyakkaaranum, Apposthalanaakumpati Alaikkappattavanum, Thaevanutaiya Suviseshaththirkaakap Piriththedukkappattavanumaakiya Pavul,


Read Full Chapter : Romans 1