1 தீமோத்தேயு 5:8

1 தீமோத்தேயு 5:8
ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும், விசேஷமாகத் தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற்போனால், அவன் விசுவாசத்தை மறுதலித்தவனும், அவிசுவாசியிலும் கெட்டவனுமாயிருப்பான்.


1 தீமோத்தேயு 5:8 ஆங்கிலத்தில்

oruvan Than Sontha Janangalaiyum, Viseshamaakath Than Veettaraiyum Visaariyaamarponaal, Avan Visuvaasaththai Maruthaliththavanum, Avisuvaasiyilum Kettavanumaayiruppaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 தீமோத்தேயு 5