2 தீமோத்தேயு 4:14

2 தீமோத்தேயு 4:14
நீயும் அவனைக்குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு; அவன் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு மிகவும் எதிர்த்து நின்றவன்.


2 தீமோத்தேயு 4:14 ஆங்கிலத்தில்

neeyum Avanaikkuriththu Echcharikkaiyaayiru; Avan Nammutaiya Vaarththaikalukku Mikavum Ethirththu Nintavan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4