யாத்திராகமம் 9:6

யாத்திராகமம் 9:6
மறுநாளில் கர்த்தர் அந்தக் காரியத்தைச் செய்தார்; எகிப்தியருடைய மிருகஜீவன்கள் எல்லாம் செத்துப்போயிற்று; இஸ்ரவேல் புத்திரரின் மிருகஜீவன்களில் ஒன்றாகிலும் சாகவில்லை.


யாத்திராகமம் 9:6 ஆங்கிலத்தில்

marunaalil Karththar Anthak Kaariyaththaich Seythaar; Ekipthiyarutaiya Mirukajeevankal Ellaam Seththuppoyittu; Isravael Puththirarin Mirukajeevankalil Ontakilum Saakavillai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : யாத்திராகமம் 9