English

மத்தேயு 23:1

மத்தேயு 23:1
பின்பு இயேசு ஜனங்களையும் தம்முடைய சீஷர்களையும் நோக்கி:


மத்தேயு 23:1 ஆங்கிலத்தில்

pinpu Yesu Janangalaiyum Thammutaiya Seesharkalaiyum Nnokki:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 23