மத்தேயு 23:20

மத்தேயு 23:20
ஆகையால், பலிபீடத்தின்பேரில் சத்தியம் பண்ணுகிறவன் அதின் பேரிலும் அதின்மேலுள்ள எல்லாவற்றின்பேரிலும் சத்தியம்பண்ணுகிறான்.


மத்தேயு 23:20 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal, Palipeedaththinpaeril Saththiyam Pannnukiravan Athin Paerilum Athinmaelulla Ellaavattinpaerilum Saththiyampannnukiraan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 23