சங்கீதம் 107:4

சங்கீதம் 107:4
அவர்கள் தாபரிக்கும் ஊரைக் காணாமல், வனாந்தரத்திலே அவாந்தர வழியாய்,


சங்கீதம் 107:4 ஆங்கிலத்தில்

avarkal Thaaparikkum Ooraik Kaannaamal, Vanaantharaththilae Avaanthara Valiyaay,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 107