சங்கீதம் 66:5

சங்கீதம் 66:5
தேவனுடைய செய்கைகளை வந்துபாருங்கள், அவர் மனுபுத்திரரிடத்தில் நடப்பிக்குங் கிரியையில் பயங்கரமானவர்.


சங்கீதம் 66:5 ஆங்கிலத்தில்

thaevanutaiya Seykaikalai Vanthupaarungal, Avar Manupuththiraridaththil Nadappikkung Kiriyaiyil Payangaramaanavar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 66