வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:18

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:18
இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களைக் கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது: ஒருவன் இவைகளோடே எதையாகிலும் கூட்டினால், இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன்மேல் கூட்டுவார்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:18 ஆங்கிலத்தில்

inthap Pusthakaththilulla Theerkkatharisana Vasanangalaik Kaetkira Yaavarukkum Naan Saatchiyaaka Echcharikkirathaavathu: Oruvan Ivaikalotae Ethaiyaakilum Koottinaal, Inthap Pusthakaththil Eluthiyirukkira Vaathaikalai Thaevan Avanmael Koottuvaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22