1 இராஜாக்கள் 12:4

1 இராஜாக்கள் 12:4
உம்முடைய தகப்பன் பாரமான நுகத்தை எங்கள்மேல் வைத்தார்; இப்போதும் நீர் உம்முடைய தகப்பன் சுமத்தின கடினமான வேலையையும், அவர் எங்கள்மேல் வைத்த பாரமான நுகத்தையும் லகுவாக்கும்; அப்பொழுது உம்மைச் சேவிப்போம் என்றார்கள்.


1 இராஜாக்கள் 12:4 ஆங்கிலத்தில்

ummutaiya Thakappan Paaramaana Nukaththai Engalmael Vaiththaar; Ippothum Neer Ummutaiya Thakappan Sumaththina Katinamaana Vaelaiyaiyum, Avar Engalmael Vaiththa Paaramaana Nukaththaiyum Lakuvaakkum; Appoluthu Ummaich Sevippom Entarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 இராஜாக்கள் 12