1 தெசலோனிக்கேயர் 2:16

1 தெசலோனிக்கேயர் 2:16
புறஜாதியார் இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் அவர்களோடே பேசாதபடிக்குத் தடைபண்ணுகிறார்கள்; இவ்விதமாய் எக்காலத்திலும் தங்கள் பாவங்களை நிறைவாக்குகிறார்கள்; அவர்கள்மேல் கோபாக்கினை பூரணமாய் வந்திருக்கிறது.


1 தெசலோனிக்கேயர் 2:16 ஆங்கிலத்தில்

purajaathiyaar Iratchikkappaduvatharku Naangal Avarkalotae Paesaathapatikkuth Thataipannnukiraarkal; Ivvithamaay Ekkaalaththilum Thangal Paavangalai Niraivaakkukiraarkal; Avarkalmael Kopaakkinai Pooranamaay Vanthirukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 தெசலோனிக்கேயர் 2