1 தெசலோனிக்கேயர் 4:9

1 தெசலோனிக்கேயர் 4:9
சகோதர சிநேகத்தைக்குறித்து நான் உங்களுக்கு எழுதவேண்டுவதில்லை; நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்கும்படிக்கு தேவனால் போதிக்கப்பட்டவர்களாயிருக்கிறீர்களே.


1 தெசலோனிக்கேயர் 4:9 ஆங்கிலத்தில்

sakothara Sinaekaththaikkuriththu Naan Ungalukku Eluthavaennduvathillai; Neengal Oruvariloruvar Anpaayirukkumpatikku Thaevanaal Pothikkappattavarkalaayirukkireerkalae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 தெசலோனிக்கேயர் 4