2 தீமோத்தேயு 4:3

2 தீமோத்தேயு 4:3
சத்தியத்துக்குச் செவியை விலக்கி, கட்டுக்கதைகளுக்குச் சாய்ந்துபோகுங்காலம் வரும்.


2 தீமோத்தேயு 4:3 ஆங்கிலத்தில்

saththiyaththukkuch Seviyai Vilakki, Kattukkathaikalukkuch Saaynthupokungaalam Varum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4