தானியேல் 10:6

தானியேல் 10:6
அவருடைய சரீரம் படிகப்பச்சையைப்போலவும் அவருடைய முகம் மின்னனலின் பிரகாசத்தைப்போலவும், அவருடைய கண்கள் எரிகிற தீபங்களைப்போலவும் அவருடைய புயங்களும் அவருடைய கால்களும் துலக்கப்பட்ட வெண்கல நிறத்தைப்போலவும், அவருடைய வார்த்தைகளின் சத்தம் ஜனக்கூட்டத்தின் ஆரவாரத்தைப்போலவும் இருந்தது.


தானியேல் 10:6 ஆங்கிலத்தில்

avarutaiya Sareeram Patikappachchaைyaippolavum Avarutaiya Mukam Minnanalin Pirakaasaththaippolavum, Avarutaiya Kannkal Erikira Theepangalaippolavum Avarutaiya Puyangalum Avarutaiya Kaalkalum Thulakkappatta Vennkala Niraththaippolavum, Avarutaiya Vaarththaikalin Saththam Janakkoottaththin Aaravaaraththaippolavum Irunthathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : தானியேல் 10