எசேக்கியேல் 22:30

எசேக்கியேல் 22:30
நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்குத் திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவுந்தக்கதாக ஒரு மனுஷனைத் தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன்.


எசேக்கியேல் 22:30 ஆங்கிலத்தில்

naan Thaesaththai Alikkaathapatikkuth Thirappilae Nirkavum Suvarai Ataikkavunthakkathaaka Oru Manushanaith Thaetinaen, Oruvanaiyum Kaanneen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எசேக்கியேல் 22