நியாயாதிபதிகள் 5:29

நியாயாதிபதிகள் 5:29
அவளுடைய நாயகிகளில் புத்திசாலிகள் அவளுக்கு உத்தரவு சொன்னதுமன்றி, அவள் தானும் தனக்கு மறுமொழியாக:


நியாயாதிபதிகள் 5:29 ஆங்கிலத்தில்

avalutaiya Naayakikalil Puththisaalikal Avalukku Uththaravu Sonnathumanti, Aval Thaanum Thanakku Marumoliyaaka:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : நியாயாதிபதிகள் 5