மத்தேயு 27:28

மத்தேயு 27:28
அவர் வஸ்திரங்களைக் கழற்றி, சிவப்பான மேலங்கியை அவருக்கு உடுத்தி,


மத்தேயு 27:28 ஆங்கிலத்தில்

avar Vasthirangalaik Kalatti, Sivappaana Maelangiyai Avarukku Uduththi,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27