மத்தேயு 27:49

மத்தேயு 27:49
மற்றவர்களோ: பொறு, எலியா இவனை இரட்சிக்க வருவானோ, பார்ப்போம் என்றார்கள்.


மத்தேயு 27:49 ஆங்கிலத்தில்

mattavarkalo: Poru, Eliyaa Ivanai Iratchikka Varuvaano, Paarppom Entarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27