மத்தேயு 27:57

மத்தேயு 27:57
சாயங்காலமானபோது, இயேசுவுக்குச் சீஷனும் ஐசுவரியவானுமாயிருந்த யோசேப்பு என்னும் பேர் கொண்ட அரிமத்தியா ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் வந்து,


மத்தேயு 27:57 ஆங்கிலத்தில்

saayangaalamaanapothu, Yesuvukkuch Seeshanum Aisuvariyavaanumaayiruntha Yoseppu Ennum Paer Konnda Arimaththiyaa Ooraanaakiya Oru Manushan Vanthu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27