மத்தேயு 27:56

மத்தேயு 27:56
அவர்களுக்குள்ளே மகதலேனா மரியாளும், யாக்கோபுக்கும் யோசேக்கும் தாயாகிய மரியாளும், செபதேயுவின் குமாரருடைய தாயும் இருந்தார்கள்.


மத்தேயு 27:56 ஆங்கிலத்தில்

avarkalukkullae Makathalaenaa Mariyaalum, Yaakkopukkum Yosekkum Thaayaakiya Mariyaalum, Sepathaeyuvin Kumaararutaiya Thaayum Irunthaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27