சங்கீதம் 67:2

சங்கீதம் 67:2
தேவரீர் எங்களுக்கு இரங்கி, எங்களை ஆசீர்வதித்து, உம்முடைய முகத்தை எங்கள்மேல் பிரகாசிக்கப்பண்ணும். (சேலா.)


சங்கீதம் 67:2 ஆங்கிலத்தில்

thaevareer Engalukku Irangi, Engalai Aaseervathiththu, Ummutaiya Mukaththai Engalmael Pirakaasikkappannnum. (selaa.)


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 67