சங்கீதம் 81:1

சங்கீதம் 81:1
நம்முடைய பெலனாகிய தேவனைக் கம்பீரமாய்ப் பாடி, யாக்கோபின் தேவனைக்குறித்து ஆர்ப்பரியுங்கள்.


சங்கீதம் 81:1 ஆங்கிலத்தில்

nammutaiya Pelanaakiya Thaevanaik Kampeeramaayp Paati, Yaakkopin Thaevanaikkuriththu Aarppariyungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 81