சங்கீதம் 100:1

சங்கீதம் 100:1
பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள்.


சங்கீதம் 100:1 ஆங்கிலத்தில்

poomiyin Kutikalae, Ellaarum Karththaraik Kempeeramaayp Paadungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 100