2 கொரிந்தியர் 2:15

2 கொரிந்தியர் 2:15
இரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளேயும், கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளேயும், நாங்கள் தேவனுக்குக் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாயிருக்கிறோம்.


2 கொரிந்தியர் 2:15 ஆங்கிலத்தில்

iratchikkappadukiravarkalukkullaeyum, Kettuppokiravarkalukkullaeyum, Naangal Thaevanukkuk Kiristhuvin Narkanthamaayirukkirom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 2