ஆதியாகமம் 50:13

ஆதியாகமம் 50:13
அவனைக் கானான் தேசத்துக்குக் கொண்டுபோய், ஆபிரகாம் மம்ரேக்கு எதிரே இருக்கிற மக்பேலா என்னும் நிலத்திலே தனக்குச் சொந்தக் கல்லறை பூமியாக ஏத்தியனாகிய எப்பெரோனிடத்தில் வாங்கின நிலத்திலுள்ள குகையிலே அவனை அடக்கம்பண்ணினார்கள்.


ஆதியாகமம் 50:13 ஆங்கிலத்தில்

avanaik Kaanaan Thaesaththukkuk Konndupoy, Aapirakaam Mamraekku Ethirae Irukkira Makpaelaa Ennum Nilaththilae Thanakkuch Sonthak Kallarai Poomiyaaka Aeththiyanaakiya Epperonidaththil Vaangina Nilaththilulla Kukaiyilae Avanai Adakkampannnninaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50