1. முதல் நாள்-வெளிச்சம் - ஆதியாகமம் 1:3

 2. இரண்டாம் நாள்-வானம் - ஆதியாகமம் 1:6

 3. மூன்றாம் நாள்-வறண்ட நிலமும் செடிகொடிகளும் - ஆதியாகமம் 1:9

 4. நான்காவது நாள்-சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் - ஆதியாகமம் 1:14

 5. ஐந்தாம் நாள்-மீன்களும் பறவைகளும் - ஆதியாகமம் 1:20

 6. ஆறாவது நாள்-மிருகங்களும் மனிதர்களும் - ஆதியாகமம் 1:24

 7. ஏழாவது நாள்-ஓய்வு - ஆதியாகமம் 2:1

 8. மனித குலத்தின் தொடக்கம் - ஆதியாகமம் 2:4

 9. முதல் பெண் - ஆதியாகமம் 2:18

 10. பாவத்தின் தொடக்கம் - ஆதியாகமம் 3:1

 11. முதல் குடும்பம் - ஆதியாகமம் 4:1

 12. காயீன் குடும்பம் - ஆதியாகமம் 4:16

 13. ஆதாம்-ஏவாளுக்கு புதிய மகன் பிறந்தது - ஆதியாகமம் 4:25

 14. ஆதாமின் குடும்ப வரலாறு - ஆதியாகமம் 5:1

 15. நோவாவும் பெருவெள்ளமும் - ஆதியாகமம் 6:9

 16. வெள்ளப் பெருக்கின் தொடக்கம் - ஆதியாகமம் 7:1

 17. வெள்ளப் பெருக்கின் முடிவு - ஆதியாகமம் 8:1

 18. புதிய துவக்கம் - ஆதியாகமம் 9:1

 19. பிரச்சனைகள் மீண்டும் தோன்றுதல் - ஆதியாகமம் 9:18

 20. நாடுகளின் வளர்ச்சியும் பரவலும் - ஆதியாகமம் 10:1

 21. சேமின் சந்ததி - ஆதியாகமம் 10:21

 22. உலகம் பிரிக்கப்பட்டது - ஆதியாகமம் 11:1

 23. சேம் குடும்பத்தின் வரலாறு - ஆதியாகமம் 11:10

 24. தேராகு குடும்பத்தின் வரலாறு - ஆதியாகமம் 11:27

 25. தேவன் ஆபிராமை அழைக்கிறார் - ஆதியாகமம் 12:1

 26. ஆபிராம் கானானுக்குப் போகிறான் - ஆதியாகமம் 12:4

 27. எகிப்தில் ஆபிராம் - ஆதியாகமம் 12:10

 28. ஆபிராம் கானானுக்குத் திரும்புதல் - ஆதியாகமம் 13:1

 29. ஆபிராமும் லோத்தும் பிரிகிறார்கள் - ஆதியாகமம் 13:5

 30. லோத்து பிடிக்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 14:1

 31. ஆபிராம் லோத்தை மீட்கிறான் - ஆதியாகமம் 14:14

 32. மெல்கிசேதேக் - ஆதியாகமம் 14:18

 33. ஆபிராமோடு தேவனின் உடன்படிக்கை - ஆதியாகமம் 15:1

 34. ஆகார் எனும் வேலைக்காரப்பெண் - ஆதியாகமம் 16:1

 35. இஸ்மவேல்-ஆகாரின் மகன் - ஆதியாகமம் 16:7

 36. உடன்படிக்கையின் அடையாளமான விருத்தசேதனம் - ஆதியாகமம் 17:1

 37. ஈசாக்கு சத்தியத்திற்குரிய மகன் - ஆதியாகமம் 17:15

 38. மூன்று பார்வையாளர்கள் - ஆதியாகமம் 18:1

 39. ஆபிரகாம் தேவனோடு பரிந்து பேசுதல் - ஆதியாகமம் 18:17

 40. சோதோமிலிருந்து தப்பித்தல் - ஆதியாகமம் 19:12

 41. சோதோமும் கொமோராவும் அழிக்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 19:23

 42. லோத்தும் அவனது மகள்களும் - ஆதியாகமம் 19:30

 43. ஆபிரகாம் கேராருக்குப் போகிறான் - ஆதியாகமம் 20:1

 44. இறுதியாக, சாராளுக்கு ஒரு குழந்தை - ஆதியாகமம் 21:1

 45. வீட்டில் பிரச்சனை - ஆதியாகமம் 21:8

 46. அபிமெலேக்கோடு ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கை - ஆதியாகமம் 21:22

 47. ஆபிரகாம், தேவனால் சோதிக்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 22:1

 48. சாராளின் மரணம் - ஆதியாகமம் 23:1

 49. ஈசாக்குக்கு ஒரு மனைவி - ஆதியாகமம் 24:1

 50. பெண்ணைத் தேடுதல் - ஆதியாகமம் 24:10

 51. பெண்ணைக் கண்டுபிடித்தல் - ஆதியாகமம் 24:15

 52. ரெபெக்காளைப் பெண் கேட்டுப் பேசுதல் - ஆதியாகமம் 24:34

 53. ஆபிரகாமின் குடும்பம் - ஆதியாகமம் 25:1

 54. ஈசாக்கின் குடும்பம் - ஆதியாகமம் 25:19

 55. ஈசாக்கு அபிமெலேக்கிடம் பொய் சொல்கிறான் - ஆதியாகமம் 26:1

 56. ஈசாக்கு செல்வந்தன் ஆகுதல் - ஆதியாகமம் 26:12

 57. ஏசாவின் மனைவியர் - ஆதியாகமம் 26:34

 58. வாரிசு சிக்கல்கள் - ஆதியாகமம் 27:1

 59. யாக்கோபிற்கு ஆசீர்வாதம் - ஆதியாகமம் 27:25

 60. ஏசாவின் ஆசீர்வாதம் - ஆதியாகமம் 27:30

 61. யாக்கோபு மனைவியைத் தேடுதல் - ஆதியாகமம் 28:1

 62. பெத்தேல்-தேவனுடைய வீடு - ஆதியாகமம் 28:10

 63. யாக்கோபு ராகேலைச் சந்திக்கிறான் - ஆதியாகமம் 29:1

 64. லாபான் யாக்கோபிடம் தந்திரம் செய்கிறான் - ஆதியாகமம் 29:15

 65. யாக்கோபின் குடும்பம் பெருகுதல் - ஆதியாகமம் 29:31

 66. லாபானுடன் யாக்கோபின் தந்திரம் - ஆதியாகமம் 30:25

 67. யாக்கோபு பிரிந்து செல்லுதல் - ஆதியாகமம் 31:1

 68. திருடப்பட்ட தேவர்களின் உருவங்களைத் தேடுதல் - ஆதியாகமம் 31:25

 69. யாக்கோபும் லாபானும் செய்த ஒப்பந்தம் - ஆதியாகமம் 31:43

 70. ஏசாவோடு திரும்ப சேருதல் - ஆதியாகமம் 32:1

 71. தேவனோடு போராடுதல் - ஆதியாகமம் 32:24

 72. யாக்கோபு தனது தைரியத்தைக் காட்டுதல் - ஆதியாகமம் 33:1

 73. தீனாள் கற்பழிக்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 34:1

 74. பெத்தேலில் யாக்கோபு - ஆதியாகமம் 35:1

 75. யாக்கோபின் புதிய பெயர் - ஆதியாகமம் 35:9

 76. ராகேல் மரணமடைதல் - ஆதியாகமம் 35:16

 77. ஏசாவின் குடும்பம் - ஆதியாகமம் 36:1

 78. கனவு காணும் யோசேப்பு - ஆதியாகமம் 37:1

 79. அடிமையாக யோசேப்பு விற்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 37:18

 80. யூதாவும் தாமாரும் - ஆதியாகமம் 38:1

 81. தாமார் கர்ப்பமாகுதல் - ஆதியாகமம் 38:24

 82. யோசேப்பு போத்திபாரிடம் விற்கப்படுகிறான் - ஆதியாகமம் 39:1

 83. சிறையில் யோசேப்பு - ஆதியாகமம் 39:21

 84. யோசேப்பு இரண்டு கனவுகளுக்கு விளக்கம் கூறுதல் - ஆதியாகமம் 40:1

 85. திராட்சைரசம் பரிமாறுபவனின் கனவு - ஆதியாகமம் 40:9

 86. ரொட்டிச் சுடுபவனின் கனவு - ஆதியாகமம் 40:16

 87. யோசேப்பு மறக்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 40:20

 88. பார்வோனின் கனவுகள் - ஆதியாகமம் 41:1

 89. யோசேப்பைப்பற்றி வேலைக்காரன் பார்வோனிடம் கூறுதல் - ஆதியாகமம் 41:9

 90. யோசேப்பு விளக்கம் சொல்ல அழைக்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 41:14

 91. யோசேப்பு கனவை விளக்குதல் - ஆதியாகமம் 41:25

 92. பஞ்சம் துவங்குகிறது - ஆதியாகமம் 41:53

 93. கனவுகள் நிறைவேறுகின்றன - ஆதியாகமம் 42:1

 94. சிமியோன் ஜாமீனாக வைக்கப்படுகிறான் - ஆதியாகமம் 42:18

 95. சகோதரர்கள் யாக்கோபிடம் தெரிவிக்கிறார்கள் - ஆதியாகமம் 42:29

 96. யாக்கோபு பென்யமீனை எகிப்துக்கு அனுப்ப சம்மதித்தல் - ஆதியாகமம் 43:1

 97. சகோதரர்கள் யோசேப்பின் வீட்டிற்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள் - ஆதியாகமம் 43:16

 98. யோசேப்பின் தந்திரமான திட்டம் - ஆதியாகமம் 44:1

 99. பென்யமீன் சிக்கிக்கொள்ளுதல் - ஆதியாகமம் 44:11

 100. யூதா பென்யமீனுக்காக வாதாடுதல் - ஆதியாகமம் 44:18

 101. தான் யாரென்று யோசேப்பு சொல்கிறான் - ஆதியாகமம் 45:1

 102. இஸ்ரவேல் எகிப்திற்கு அழைக்கப்படுதல் - ஆதியாகமம் 45:9

 103. தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு வாக்குறுதி தருதல் - ஆதியாகமம் 46:1

 104. இஸ்ரவேல் எகிப்துக்குப் போகிறான் - ஆதியாகமம் 46:5

 105. யாக்கோபின் குடும்பம் - ஆதியாகமம் 46:8

 106. இஸ்ரவேல் எகிப்து வந்தடைதல் - ஆதியாகமம் 46:28

 107. இஸ்ரவேல் கோசேனில் குடியேறுதல் - ஆதியாகமம் 47:1

 108. யோசேப்பு பார்வோனுக்காக நிலம் வாங்குதல் - ஆதியாகமம் 47:13

 109. “தன் மரணம் பற்றி யாக்கோபின் அறிவிப்பு” - ஆதியாகமம் 47:27

 110. மனாசேயையும் எப்பிராயீமையும் ஆசீர்வதித்தல் - ஆதியாகமம் 48:1

 111. யாக்கோபு தன் மகன்களை ஆசீர்வதித்தல் - ஆதியாகமம் 49:1

 112. ரூபன் - ஆதியாகமம் 49:3

 113. சிமியோனும் லேவியும் - ஆதியாகமம் 49:5

 114. யூதா - ஆதியாகமம் 49:8

 115. செபுலோன் - ஆதியாகமம் 49:13

 116. இசக்கார் - ஆதியாகமம் 49:14

 117. தாண் - ஆதியாகமம் 49:16

 118. காத் - ஆதியாகமம் 49:19

 119. ஆசேர் - ஆதியாகமம் 49:20

 120. நப்தலி - ஆதியாகமம் 49:21

 121. யோசேப்பு - ஆதியாகமம் 49:22

 122. பென்யமீன் - ஆதியாகமம் 49:27

 123. யாக்கோபின் இறுதிச் சடங்கு - ஆதியாகமம் 50:1

 124. சகோதரர்கள் யோசேப்புக்குப் பயப்படுதல் - ஆதியாகமம் 50:15

 125. யோசேப்பின் மரணம் - ஆதியாகமம் 50:24 126. ஆதியாகமம் 1

  1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:241:251:261:271:281:291:301:31

  ஆதியாகமம் 2

  2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:222:232:242:25

  ஆதியாகமம் 3

  3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:24

  ஆதியாகமம் 4

  4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:184:194:204:214:224:234:244:254:26

  ஆதியாகமம் 5

  5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:155:165:175:185:195:205:215:225:235:245:255:265:275:285:295:305:315:32

  ஆதியாகமம் 6

  6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:136:146:156:166:176:186:196:206:216:22

  ஆதியாகமம் 7

  7:17:27:37:47:57:67:77:87:97:107:117:127:137:147:157:167:177:187:197:207:217:227:237:24

  ஆதியாகமம் 8

  8:18:28:38:48:58:68:78:88:98:108:118:128:138:148:158:168:178:188:198:208:218:22

  ஆதியாகமம் 9

  9:19:29:39:49:59:69:79:89:99:109:119:129:139:149:159:169:179:189:199:209:219:229:239:249:259:269:279:289:29

  ஆதியாகமம் 10

  10:110:210:310:410:510:610:710:810:910:1010:1110:1210:1310:1410:1510:1610:1710:1810:1910:2010:2110:2210:2310:2410:2510:2610:2710:2810:2910:3010:3110:32

  ஆதியாகமம் 11

  11:111:211:311:411:511:611:711:811:911:1011:1111:1211:1311:1411:1511:1611:1711:1811:1911:2011:2111:2211:2311:2411:2511:2611:2711:2811:2911:3011:3111:32

  ஆதியாகமம் 12

  12:112:212:312:412:512:612:712:812:912:1012:1112:1212:1312:1412:1512:1612:1712:1812:1912:20

  ஆதியாகமம் 13

  13:113:213:313:413:513:613:713:813:913:1013:1113:1213:1313:1413:1513:1613:1713:18

  ஆதியாகமம் 14

  14:114:214:314:414:514:614:714:814:914:1014:1114:1214:1314:1414:1514:1614:1714:1814:1914:2014:2114:2214:2314:24

  ஆதியாகமம் 15

  15:115:215:315:415:515:615:715:815:915:1015:1115:1215:1315:1415:1515:1615:1715:1815:1915:2015:21

  ஆதியாகமம் 16

  16:116:216:316:416:516:616:716:816:916:1016:1116:1216:1316:1416:1516:16

  ஆதியாகமம் 17

  17:117:217:317:417:517:617:717:817:917:1017:1117:1217:1317:1417:1517:1617:1717:1817:1917:2017:2117:2217:2317:2417:2517:2617:27

  ஆதியாகமம் 18

  18:118:218:318:418:518:618:718:818:918:1018:1118:1218:1318:1418:1518:1618:1718:1818:1918:2018:2118:2218:2318:2418:2518:2618:2718:2818:2918:3018:3118:3218:33

  ஆதியாகமம் 19

  19:119:219:319:419:519:619:719:819:919:1019:1119:1219:1319:1419:1519:1619:1719:1819:1919:2019:2119:2219:2319:2419:2519:2619:2719:2819:2919:3019:3119:3219:3319:3419:3519:3619:3719:38

  ஆதியாகமம் 20

  20:120:220:320:420:520:620:720:820:920:1020:1120:1220:1320:1420:1520:1620:1720:18

  ஆதியாகமம் 21

  21:121:221:321:421:521:621:721:821:921:1021:1121:1221:1321:1421:1521:1621:1721:1821:1921:2021:2121:2221:2321:2421:2521:2621:2721:2821:2921:3021:3121:3221:3321:34

  ஆதியாகமம் 22

  22:122:222:322:422:522:622:722:822:922:1022:1122:1222:1322:1422:1522:1622:1722:1822:1922:2022:2122:2222:2322:24

  ஆதியாகமம் 23

  23:123:223:323:423:523:623:723:823:923:1023:1123:1223:1323:1423:1523:1623:1723:1823:1923:20

  ஆதியாகமம் 24

  24:124:224:324:424:524:624:724:824:924:1024:1124:1224:1324:1424:1524:1624:1724:1824:1924:2024:2124:2224:2324:2424:2524:2624:2724:2824:2924:3024:3124:3224:3324:3424:3524:3624:3724:3824:3924:4024:4124:4224:4324:4424:4524:4624:4724:4824:4924:5024:5124:5224:5324:5424:5524:5624:5724:5824:5924:6024:6124:6224:6324:6424:6524:6624:67

  ஆதியாகமம் 25

  25:125:225:325:425:525:625:725:825:925:1025:1125:1225:1325:1425:1525:1625:1725:1825:1925:2025:2125:2225:2325:2425:2525:2625:2725:2825:2925:3025:3125:3225:3325:34

  ஆதியாகமம் 26

  26:126:226:326:426:526:626:726:826:926:1026:1126:1226:1326:1426:1526:1626:1726:1826:1926:2026:2126:2226:2326:2426:2526:2626:2726:2826:2926:3026:3126:3226:3326:3426:35

  ஆதியாகமம் 27

  27:127:227:327:427:527:627:727:827:927:1027:1127:1227:1327:1427:1527:1627:1727:1827:1927:2027:2127:2227:2327:2427:2527:2627:2727:2827:2927:3027:3127:3227:3327:3427:3527:3627:3727:3827:3927:4027:4127:4227:4327:4427:4527:46

  ஆதியாகமம் 28

  28:128:228:328:428:528:628:728:828:928:1028:1128:1228:1328:1428:1528:1628:1728:1828:1928:2028:2128:22

  ஆதியாகமம் 29

  29:129:229:329:429:529:629:729:829:929:1029:1129:1229:1329:1429:1529:1629:1729:1829:1929:2029:2129:2229:2329:2429:2529:2629:2729:2829:2929:3029:3129:3229:3329:3429:35

  ஆதியாகமம் 30

  30:130:230:330:430:530:630:730:830:930:1030:1130:1230:1330:1430:1530:1630:1730:1830:1930:2030:2130:2230:2330:2430:2530:2630:2730:2830:2930:3030:3130:3230:3330:3430:3530:3630:3730:3830:3930:4030:4130:4230:43

  ஆதியாகமம் 31

  31:131:231:331:431:531:631:731:831:931:1031:1131:1231:1331:1431:1531:1631:1731:1831:1931:2031:2131:2231:2331:2431:2531:2631:2731:2831:2931:3031:3131:3231:3331:3431:3531:3631:3731:3831:3931:4031:4131:4231:4331:4431:4531:4631:4731:4831:4931:5031:5131:5231:5331:5431:55

  ஆதியாகமம் 32

  32:132:232:332:432:532:632:732:832:932:1032:1132:1232:1332:1432:1532:1632:1732:1832:1932:2032:2132:2232:2332:2432:2532:2632:2732:2832:2932:3032:3132:32

  ஆதியாகமம் 33

  33:133:233:333:433:533:633:733:833:933:1033:1133:1233:1333:1433:1533:1633:1733:1833:1933:20

  ஆதியாகமம் 34

  34:134:234:334:434:534:634:734:834:934:1034:1134:1234:1334:1434:1534:1634:1734:1834:1934:2034:2134:2234:2334:2434:2534:2634:2734:2834:2934:3034:31

  ஆதியாகமம் 35

  35:135:235:335:435:535:635:735:835:935:1035:1135:1235:1335:1435:1535:1635:1735:1835:1935:2035:2135:2235:2335:2435:2535:2635:2735:2835:29

  ஆதியாகமம் 36

  36:136:236:336:436:536:636:736:836:936:1036:1136:1236:1336:1436:1536:1636:1736:1836:1936:2036:2136:2236:2336:2436:2536:2636:2736:2836:2936:3036:3136:3236:3336:3436:3536:3636:3736:3836:3936:4036:4136:4236:43

  ஆதியாகமம் 37

  37:137:237:337:437:537:637:737:837:937:1037:1137:1237:1337:1437:1537:1637:1737:1837:1937:2037:2137:2237:2337:2437:2537:2637:2737:2837:2937:3037:3137:3237:3337:3437:3537:36

  ஆதியாகமம் 38

  38:138:238:338:438:538:638:738:838:938:1038:1138:1238:1338:1438:1538:1638:1738:1838:1938:2038:2138:2238:2338:2438:2538:2638:2738:2838:2938:30

  ஆதியாகமம் 39

  39:139:239:339:439:539:639:739:839:939:1039:1139:1239:1339:1439:1539:1639:1739:1839:1939:2039:2139:2239:23

  ஆதியாகமம் 40

  40:140:240:340:440:540:640:740:840:940:1040:1140:1240:1340:1440:1540:1640:1740:1840:1940:2040:2140:2240:23

  ஆதியாகமம் 41

  41:141:241:341:441:541:641:741:841:941:1041:1141:1241:1341:1441:1541:1641:1741:1841:1941:2041:2141:2241:2341:2441:2541:2641:2741:2841:2941:3041:3141:3241:3341:3441:3541:3641:3741:3841:3941:4041:4141:4241:4341:4441:4541:4641:4741:4841:4941:5041:5141:5241:5341:5441:5541:5641:57

  ஆதியாகமம் 42

  42:142:242:342:442:542:642:742:842:942:1042:1142:1242:1342:1442:1542:1642:1742:1842:1942:2042:2142:2242:2342:2442:2542:2642:2742:2842:2942:3042:3142:3242:3342:3442:3542:3642:3742:38

  ஆதியாகமம் 43

  43:143:243:343:443:543:643:743:843:943:1043:1143:1243:1343:1443:1543:1643:1743:1843:1943:2043:2143:2243:2343:2443:2543:2643:2743:2843:2943:3043:3143:3243:3343:34

  ஆதியாகமம் 44

  44:144:244:344:444:544:644:744:844:944:1044:1144:1244:1344:1444:1544:1644:1744:1844:1944:2044:2144:2244:2344:2444:2544:2644:2744:2844:2944:3044:3144:3244:3344:34

  ஆதியாகமம் 45

  45:145:245:345:445:545:645:745:845:945:1045:1145:1245:1345:1445:1545:1645:1745:1845:1945:2045:2145:2245:2345:2445:2545:2645:2745:28

  ஆதியாகமம் 46

  46:146:246:346:446:546:646:746:846:946:1046:1146:1246:1346:1446:1546:1646:1746:1846:1946:2046:2146:2246:2346:2446:2546:2646:2746:2846:2946:3046:3146:3246:3346:34

  ஆதியாகமம் 47

  47:147:247:347:447:547:647:747:847:947:1047:1147:1247:1347:1447:1547:1647:1747:1847:1947:2047:2147:2247:2347:2447:2547:2647:2747:2847:2947:3047:31

  ஆதியாகமம் 48

  48:148:248:348:448:548:648:748:848:948:1048:1148:1248:1348:1448:1548:1648:1748:1848:1948:2048:2148:22

  ஆதியாகமம் 49

  49:149:249:349:449:549:649:749:849:949:1049:1149:1249:1349:1449:1549:1649:1749:1849:1949:2049:2149:2249:2349:2449:2549:2649:2749:2849:2949:3049:3149:3249:33

  ஆதியாகமம் 50

  50:150:250:350:450:550:650:750:850:950:1050:1150:1250:1350:1450:1550:1650:1750:1850:1950:2050:2150:2250:2350:2450:2550:26