ஆதியாகமம் 50:23

ஆதியாகமம் 50:23
யோசேப்பு எப்பிராயீமுக்குப் பிறந்த மூன்றாம் தலைமுறைப் பிள்ளைகளையும் கண்டான்; மனாசேயின் குமாரனாகிய மாகீரின் பிள்ளைகளும் யோசேப்பின் மடியில் வளர்க்கப்பட்டார்கள்.


ஆதியாகமம் 50:23 ஆங்கிலத்தில்

yoseppu Eppiraayeemukkup Pirantha Moontam Thalaimuraip Pillaikalaiyum Kanndaan; Manaaseyin Kumaaranaakiya Maageerin Pillaikalum Yoseppin Matiyil Valarkkappattarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50