ஆதியாகமம் 50:24

ஆதியாகமம் 50:24
யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி: நான் மரணமடையப் போகிறேன்; ஆனாலும் தேவன் உங்களை நிச்சயமாய்ச் சந்தித்து, நீங்கள் இந்தத் தேசத்தை விட்டு, தாம் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆணையிட்டுக் கொடுத்திருக்கிற தேசத்துக்குப் போகப் பண்ணுவார் என்று சொன்னதுமன்றி;


ஆதியாகமம் 50:24 ஆங்கிலத்தில்

yoseppu Than Sakothararai Nnokki: Naan Maranamataiyap Pokiraen; Aanaalum Thaevan Ungalai Nichchayamaaych Santhiththu, Neengal Inthath Thaesaththai Vittu, Thaam Aapirakaamukkum Eesaakkukkum Yaakkopukkum Aannaiyittuk Koduththirukkira Thaesaththukkup Pokap Pannnuvaar Entu Sonnathumanti;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50