ஆதியாகமம் 50:16

ஆதியாகமம் 50:16
உம்முடைய சகோதரர் உமக்குப் பொல்லாங்கு செய்திருந்தாலும், அவர்கள் செய்த துரோகத்தையும் பாதகத்தையும் நீர் தயவுசெய்து மன்னிக்கவேண்டும் என்று உம்முடைய தகப்பனார் மரணமடையுமுன்னே, உமக்குச் சொல்லும்படி கட்டளையிட்டார்.


ஆதியாகமம் 50:16 ஆங்கிலத்தில்

ummutaiya Sakotharar Umakkup Pollaangu Seythirunthaalum, Avarkal Seytha Thurokaththaiyum Paathakaththaiyum Neer Thayavuseythu Mannikkavaenndum Entu Ummutaiya Thakappanaar Maranamataiyumunnae, Umakkuch Sollumpati Kattalaiyittar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50