ஆதியாகமம் 50:2

ஆதியாகமம் 50:2
பின்பு, தன் தகப்பனுக்குச் சுகந்தவர்க்கமிடும்படி யோசேப்பு தன் ஊழியக்காரராகிய வைத்தியருக்குக் கட்டளையிட்டான்; அப்படியே வைத்தியர் இஸ்ரவேலுக்குச் சுகந்தவர்க்கமிட்டார்கள்.


ஆதியாகமம் 50:2 ஆங்கிலத்தில்

pinpu, Than Thakappanukkuch Sukanthavarkkamidumpati Yoseppu Than Ooliyakkaararaakiya Vaiththiyarukkuk Kattalaiyittan; Appatiyae Vaiththiyar Isravaelukkuch Sukanthavarkkamittarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50