ஆதியாகமம் 50:26

ஆதியாகமம் 50:26
யோசேப்பு நூற்றுப்பத்து வயதுள்ளவனாய் மரித்தான். அவனுக்குச் சுகந்தவர்க்கமிட்டு, எகிப்து தேசத்தில் அவனை ஒரு பெட்டியிலே வைத்துவைத்தார்கள்.


ஆதியாகமம் 50:26 ஆங்கிலத்தில்

yoseppu Noottuppaththu Vayathullavanaay Mariththaan. Avanukkuch Sukanthavarkkamittu, Ekipthu Thaesaththil Avanai Oru Pettiyilae Vaiththuvaiththaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50