ஆதியாகமம் 50:9

ஆதியாகமம் 50:9
இரதங்களும் குதிரைவீரர்களும் அவனோடே போனதினால், பரிவாரக்கூட்டம் மிகவும் அதிகமாயிருந்தது.


ஆதியாகமம் 50:9 ஆங்கிலத்தில்

irathangalum Kuthiraiveerarkalum Avanotae Ponathinaal, Parivaarakkoottam Mikavum Athikamaayirunthathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50