ஆதியாகமம் 50:19

ஆதியாகமம் 50:19
யோசேப்பு அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; நான் தேவனா;


ஆதியாகமம் 50:19 ஆங்கிலத்தில்

yoseppu Avarkalai Nnokki: Payappadaathirungal; Naan Thaevanaa;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50