ஆதியாகமம் 50:12

ஆதியாகமம் 50:12
யாக்கோபின் குமாரர், தங்களுக்குக் கட்டளையிட்டிருந்தபடியே,


ஆதியாகமம் 50:12 ஆங்கிலத்தில்

yaakkopin Kumaarar, Thangalukkuk Kattalaiyittirunthapatiyae,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50