மத்தேயு 27:64

மத்தேயு 27:64
ஆகையால், அவனுடைய சீஷர்கள் இராத்திரியிலே வந்து, அவனைக் களவாய்க் கொண்டு போய், மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தானென்று ஜனங்களுக்குச் சொல்லாதபடிக்கும், முந்தின எத்தைப்பார்க்கிலும் பிந்தின எத்து கொடிதாகாதபடிக்கும், நீர் மூன்று நாள் வரைக்கும் கல்லறையைப் பத்திரப்படுத்தும்படி கட்டளையிட வேண்டும் என்றார்கள்.


மத்தேயு 27:64 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal, Avanutaiya Seesharkal Iraaththiriyilae Vanthu, Avanaik Kalavaayk Konndu Poy, Mariththorilirunthu Elunthaanentu Janangalukkuch Sollaathapatikkum, Munthina Eththaippaarkkilum Pinthina Eththu Kotithaakaathapatikkum, Neer Moontu Naal Varaikkum Kallaraiyaip Paththirappaduththumpati Kattalaiyida Vaenndum Entarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27