சங்கீதம் 128:1

சங்கீதம் 128:1
கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ, அவன் பாக்கியவான்.


சங்கீதம் 128:1 ஆங்கிலத்தில்

karththarukkup Payanthu, Avar Valikalil Nadakkiravan Evano, Avan Paakkiyavaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 128