சங்கீதம் 127:1

சங்கீதம் 127:1
கர்த்தர் வீட்டைக் கட்டாராகில், அதைக் கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா;


சங்கீதம் 127:1 ஆங்கிலத்தில்

karththar Veettaைk Kattaraakil, Athaik Kattukiravarkalin Pirayaasam Viruthaa;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 127