வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:25

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:25
உங்களுக்குள்ளதை நான் வருமளவும் பற்றிக்கொண்டிருங்கள்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:25 ஆங்கிலத்தில்

ungalukkullathai Naan Varumalavum Pattikkonntirungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2