எபேசியர் 3:7

எபேசியர் 3:7
தேவனுடைய பலத்த சத்துவத்தால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரமாகிய அவருடைய கிருபையினாலே இந்தச் சுவிசேஷத்துக்கு ஊழியக்காரனானேன்.


எபேசியர் 3:7 ஆங்கிலத்தில்

thaevanutaiya Palaththa Saththuvaththaal Enakku Alikkappatta Varamaakiya Avarutaiya Kirupaiyinaalae Inthach Suviseshaththukku Ooliyakkaaranaanaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபேசியர் 3