மத்தேயு 27:12

மத்தேயு 27:12
பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் அவர்மேல் குற்றஞ்சாட்டுகையில், அவர் மாறுத்தரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை.


மத்தேயு 27:12 ஆங்கிலத்தில்

pirathaana Aasaariyarum Moopparum Avarmael Kuttanjaattukaiyil, Avar Maaruththaram Ontum Sollavillai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27