சங்கீதம் 119:36

சங்கீதம் 119:36
என் இருதயம் பொருளாசையைச் சாராமல், உமது சாட்சிகளைச் சாரும்படி செய்யும்.


சங்கீதம் 119:36 ஆங்கிலத்தில்

en Iruthayam Porulaasaiyaich Saaraamal, Umathu Saatchikalaich Saarumpati Seyyum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 119