2 தெசலோனிக்கேயர் 1:11

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:11
ஆகையால், நம்முடைய தேவனும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவும் அளிக்கும் கிருபையின்படியே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமம் உங்களிடத்திலும், நீங்கள் அவரிடத்திலும் மகிமைப்படும்பொருட்டாக;


2 தெசலோனிக்கேயர் 1:11 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal, Nammutaiya Thaevanum Karththaraakiya Yesukiristhuvum Alikkum Kirupaiyinpatiyae, Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvin Naamam Ungalidaththilum, Neengal Avaridaththilum Makimaippadumporuttaka;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தெசலோனிக்கேயர் 1