நியாயாதிபதிகள் 13:6

நியாயாதிபதிகள் 13:6
அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தன் புருஷனிடத்தில் வந்து: தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவர் என்னிடத்தில் வந்தார்; அவருடைய சாயல் தேவனுடைய தூதரின் சாயலைப்போல மகா பயங்கரமாயிருந்தது; எங்கேயிருந்து வந்தீர் என்று நான் அவரிடத்தில் கேட்கவில்லை; அவர் தம்முடைய நாமத்தை எனக்குச் சொல்லவுமில்லை.


நியாயாதிபதிகள் 13:6 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu Antha Sthiree Than Purushanidaththil Vanthu: Thaevanutaiya Manushan Oruvar Ennidaththil Vanthaar; Avarutaiya Saayal Thaevanutaiya Thootharin Saayalaippola Makaa Payangaramaayirunthathu; Engaeyirunthu Vantheer Entu Naan Avaridaththil Kaetkavillai; Avar Thammutaiya Naamaththai Enakkuch Sollavumillai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : நியாயாதிபதிகள் 13