மத்தேயு 27:39

மத்தேயு 27:39
அந்த வழியாய் நடந்துபோகிறவர்கள் தங்கள் தலைகளைத் துலுக்கி:


மத்தேயு 27:39 ஆங்கிலத்தில்

antha Valiyaay Nadanthupokiravarkal Thangal Thalaikalaith Thulukki:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27