சங்கீதம் 105:45

சங்கீதம் 105:45
அவர்களுக்குப் புறஜாதிகளுடைய தேசங்களைக் கொடுத்தார்; அந்நிய ஜனங்களுடைய பிரயாசத்தின்பலனைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டார்கள். அல்லேலுூயா.


சங்கீதம் 105:45 ஆங்கிலத்தில்

avarkalukkup Purajaathikalutaiya Thaesangalaik Koduththaar; Anniya Janangalutaiya Pirayaasaththinpalanaich Suthanthariththukkonndaarkal. Allaeluூyaa.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 105