2 தீமோத்தேயு 4:17

2 தீமோத்தேயு 4:17
கர்த்தர் எல்லாத் தீமையினின்றும் என்னை இரட்சித்து, தம்முடைய பரம ராஜ்யத்தை அடையும்படி காப்பாற்றுவார்; அவருக்குச் சதாகாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.


2 தீமோத்தேயு 4:17 ஆங்கிலத்தில்

karththar Ellaath Theemaiyinintum Ennai Iratchiththu, Thammutaiya Parama Raajyaththai Ataiyumpati Kaappaattuvaar; Avarukkuch Sathaakaalangalilum Makimai Unndaavathaaka. Aamen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4