2 தீமோத்தேயு 4:18

2 தீமோத்தேயு 4:18
பிரிஸ்காளுக்கும் ஆக்கில்லாவுக்கும், ஒநேசிப்போருவின் வீட்டாருக்கும் என் வாழ்த்துதலைச் சொல்லு.


2 தீமோத்தேயு 4:18 ஆங்கிலத்தில்

piriskaalukkum Aakkillaavukkum, Onaesipporuvin Veettarukkum En Vaalththuthalaich Sollu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4